Hershey’s Waffle Layer Crunch Dulce de Leche

Hershey’s Waffle Layer Crunch Dulce de Leche!
Found at: Safeway